Wyniki wyszukiwania dla frazy: wymiar podatku dochodowego od osób prawnych

Witam,

podstawa prawna zwalniajcą pracodawcę z podatku

Wypłata zwolniona z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).


i jeszcze jedna:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach

poszukuje kandydatów na

stanowisko: od referenta do inspektora

w Referacie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych i Prawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1
http://www.biuletyn.lublin.pl/index.dll?id_osr=us622&menu=15_1

Nie sposób poda? wszystkich aspektów prawnych w jednym poście, poniewa? ka?dy przypadek nale?y rozpatrywa? indywidualnie.
Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz. U. 97.123.776 z p.z.). Nie nale?y równie? zapomina? o przepisach wykonawczych do ustawy. Najwa?niejszym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. W sprawie szczegó?owych zasad obni?ania wp?at pracodawców na Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych. Pomocne mogą si? okaza? tak?e informacje zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe?ny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywa? miesi?cznych wp?at na Fundusz. Wysokoś? wp?aty stanowi iloczyn 40,65% przeci?tnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej ró?nicy mi?dzy zatrudnieniem zapewniającym osiągni?cie wska?nika zatrudnienia osób niepe?nosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepe?nosprawnych. Obecna kwota bazowa to 1082,31 z? miesi?cznie.
P?atnicy dokonują wp?at na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz sk?adają deklaracj? miesi?czną DEK-I-0 i deklaracj? roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wp?aty na PFRON nie uwa?a si? za koszty uzyskania przychodów.

| A zapytałaś "panią w US" o podstawę prawną tego stwierdzenia? Takie panie
| potrafią wygadywać dowolne brednie, bo nic to ich nie kosztuje.

| Moim zdaniem jak najbardziej się odlicza, a to na podstawie:

[cut]

To wszystko sobie jutro dokładnie poczytam - na razie siedzę nad pilnym
tłumaczeniem ;) Jutro spróbuję jeszcze raz zadzwonić i pogadać.


Hej, mam coś dla Ciebie :) Fajnego :)

Otwórz stronę:

http://sip.mf.gov.pl/sip/

Tam są interpretacje US dotyczące prawa podatkowego. Oczywiście są one
wiążące dla US tylko wobec danego podatnika, ale stanowią pewną wykładnię i
można się nimi podeprzeć, w szczególności zawartą w nich argumentacją.

W polu "Sygnatura" wpisz:

DUS-PBN/415/3/2005/JG

I wciśnij "szukaj".

Pytanie:

"Czy podlegają odliczeniu od podatku opłacone w 2004r. składki na dobrowolne
ubezpieczenie zdrowotne, w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia, z tytułu wykonywanej umowy o dzieło?"

I odpowiedni fragment odpowiedzi:

"Ustawodawca w cyt. wyżej przepisie art. 27b ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości odliczenia składki na
ubezpieczenie zdrowotne od tego czy są to składki opłacone obowiązkowo czy
też dobrowolnie. Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
podlegają odliczeniu od podatku należnego, jeżeli objęcie osoby fizycznej
ubezpieczeniem zdrowotnym jak również określenie wysokości składki nastąpiło
zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w
danym roku podatkowym w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru tej składki (art.
27b ust. 2 ww. ustawy).
Wobec powyższego opłacone przez podatniczkę w roku podatkowym składki na
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia
zdrowotnego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia podlegają odliczeniu od
podatku dochodowego."

Według mojej najlepszej wiedzy nic się w tym zakresie nie zmieniło... Ja w
każdym razie odliczam, nikt mi na razie głowy nie urwał, US zwraca
pieniądze.

Identyczna co do istoty interpretacja innego US pod sygnaturą:

OG-005/140

I jeszcze inny US, z innej strony (kopia z Google):

http://tinyurl.com/r6vzw

Jak dotąd, wszystkie znalezione przeze mnie interpretacje są zgodne: d. u.
z. można odliczyć od podatku.Możesz trochę rozwinąć temat? Bo nie do końca zrozumiałem.........


    Podejżewam, że gdybyś był w temacie, to byś odrazu załapał. No, ale
wyjaśniając:
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
art. 22 ust. 9 pkt 3

9. (226) Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
1) (227) z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu
wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru
zdobniczego przez pierwszego właściciela - w wysokości 50% uzyskanego
przychodu,
2) (228) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania
projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub
wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej
jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego
przychodu,
3) (229) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub
rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego
przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o
potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art.
26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,

I moje pytanie: Jakie macie doświadczenia w kwalifikowaniu przez urzędy
skarbowe projektów z branży budowlanej? Czy ktoś z czytaczy grupy jest
zleceniobiobiorcą umów wykorzystujących możliwość wykazywania 50% kosztów?
____________________________________________MAT___________
ps. Przepraszam, za te krzaczki w moim poprzednim poście. Obiecuje, że to
było pierwszy raz.


Witam,

normalnie przy kupnie sprzedazy placi sie podatek od czynnosci


cywilno-prawnej (a
tak - 2%. osoba fizyczna na podstawie druku PCC1 w terminie 2 tygodni, osoba
fiz. prowadzaca DG lub osoba prawna na podstawie druku PCC2 w terminie do 7
dnia nastepnego miesiąca.

nie wzbogacenia)... i placa go solidarnie obie strony chyba ze umowa
stanowi
inaczej (najczesciej jest zapis, ze placi to strona kupujaca)... to jest


jedna
tak

sprawa,.,., jezeli na aucie zarobiles (uwaga.. te 6 miesicecy liczy sie od
1szego
miesiaca kolejniego po dacie zakupu a moze rejestracji ?) a nawet
straciles bo jak
nie ma wyceny rzeczoznawcy to Us przyjmuje jako wartosc auta wycene z
ksiazki a
wartosc zakupu z Twojej umowy kupna wiec jak wg nich zarobiles to placisz


bezpieczniej sprzedac na poczatku 7 miesiaca kalendarzowego (nie chce mi sie
szukac w przepisach. W przypadku osoby fiz. prowadzacej DG lub osoby prawnej
(a wiec sytuacja rozliczania sie na podstawie druku PCC2) US nie kwestionuje
wartosci pojazdu. W przypadku osoby fizycznej (druk PCC1) US w przypadku
kazdego zgloszenia czynnosci sprzedazy dokonuje sprawdzenia (w zaleznosci od
Urzedu - np. w Krakowie sprawdzaja z autobitem...). W przypadku gdy sprzedaz
jest na wyzsza kwote niz zakup (zarobiles) placisz podatek dochodowy (a
raczej zaliczke ktora rozliczasz w rozliczeniu rocznym) we wlasciwym
wymiarze
(zalezy w jakim progu sie miescisz).

podatek... no i  jeszcze VAT... jezeli urzad skarbowy uzna, ze mialo to
znamiona
dzialalnosci gospodarczej to moga zarzadac podatku VAT)


tyyy no moze nie przesadzaj... jak ma DG lub jest osoba prawna i vatowcem to
placi.... ale osoba fizyczna to raczej nie...

pzdr
askanajbiedniejszych poprzez oszczęności w budżecie typu wyrzucenie
tych urzędników. Ale zapominasz, że zwolniony z pracy urzędnik
nie znika w piątym wymiarze, tylko nadal żyje i jeść coś musi.
Masz do wyboru: albo dać mu jakiś zasiłek albo zastrzelić.


A dlaczego ja mam podejmować wybór? A nie może po prostu taki urzędnik
znaleźć sobie roboty?
ATSD to nie widzę powodu, dla którego zmiana z podatku liniowego
na pogłówny miała by aż tak drastycznie zmiejszyć zatrudnienie
wśród urzędników (nawet zakładając, że by znikali) żeby to miało
jakiś większy wpływ na budżet?


Niestety nie znam liczby zatrudnionych w US, ale sądzę, że przy
podatku pogłównym ściąganym raz na rok jeden urzędnik może "mieć na
głowie" nawet kilkanaście tysięcy podatników, co nie jest mozliwe przy
obecnym systemie.
| | Taki podatek jest nieporównywalnie łatwiejszy do ściągania..

| A gdzie ty widzisz różnicę w trudności przy _ściągnaiu_ podatku?
| A nie widzisz pewnych trudności w dostarczaniu przez pracodawców,
| zleceniodawców umów cywilno-prawnych PITów wszelkiej maści do urzędów
| skarbowych. Nie widzisz trudności w sprawdzaniu czy wystawca rachunku
| będącego podstawą do ulgi i istnieje i jest VATowcem? Czy nie widzisz
| trudności w corocznym wsłuchiwaniu się sprzeczne informacje MinFinu
| jaka ulga jest w danym momencie zgodna z prawem a jaka nie jest?

Zraz, zaraz! Było porównywanie pogłównego z prostymo podatkiem
liniowym od dochodu, a nie z tą dziwną kombinacją, którą mamy
dzisiaj.


Nie, ja porównywałem głownie z obecnym systemem.
Tak czy siak: przy podatku liniowym nadal ważny jest _dochód_, a więc
nie unikamy całego bałaganu z kosztami uzyskania przychodu.
| Dlaczego zakładasz podatki w obecnej wysokości?
| Zakładam, że wpływy do budżetu nie powinny się zmienić. Chcę wykazać,
| że wprowadzenie prostszego podatku - pogłównego nie oznacza obniżenia
| wpływów.

Ale oznacza wzrost kosztów dla najuboższych.


Sądzę, że w systemie opartym na podatku pogłównym liczba ubogich się
zmniejszy.

IMHO niewysoki podatek liniowy byłby dużo lepszy: w ten sposób
każdy płaciłby sumę dla niego niezbyt wygórowaną i więcej osób
było by zadowolonych. A niezadowolenie społeczeństwa to prędzej
czy później dodatkowe wydatki...


Ja bym wolał jednak pogłowny, ale również IMHO podatek liniowy będzie
dużo lepszy niż obecny - progresywny.


Panie Władysławie, być może moja informacja wyjaśni tą sytuację.

Tu raczej (na pewno) nie chodzi o podatek od osób fizycznych, a o podatek od osób prawnych. I prawdopodobną przyczyną braku dochodów w tym dziale jest będacy przedmiotem sporu wymiar podatku ustalony przez gminę dla ZEDO. Może sie mylę, ale sądzę po wysokości kwoty zaplanowanego, a nie wykonanego dochodu w tym dziale.

􀂾 wydatki planowane 95.946.961,90 zł
􀂾 wydatki wykonane 80.222.444,76 zł
Różnica (-) 15.724.517 zł.
Największe "cięcia" kosztów:
1. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa-pozostałe) - ok. 5.073.883 zł.
2. Dział 600 (Drogi gminne) - ok. 2.763.014 zł.
3. Dział 852 (Pomoc społeczna) - ok. 1.700.000 zł.
4. Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - ok. 1.300.000 zł.
5. Dział 630 (Turystyka) - ok. 500.000 zł.
6. Dział 750 (Administracja publ.) - ok. 500.000 zł.
7. Dzial 900 (Gospodarka komunalna) - ok. 450.000 zł.
8. Dział 854 (Edukacja...) - ok. 400.000 zł.
9. Dział 754 (Bezpiecz.publ. i ochrona ppoż) - ok. 300.000 zł.
10. Dział 921 (Kultura) - ok. 300.000 zł.
11. Dział 851 (Ochrona zdrowia) - ok. 150.000 zł.
Razem 13.463.897 zł., a brakująca reszta "ciętych wydatków" do kwoty 15.724.517 zł. po innych działach.

To, że przy zmniejszonych dochodach ciąć koszty trzeba nie ulega watpliwości, ale czy we własciwych miejscach je cięto? Jakie ryzyka niosą te cięcia dla ogólnie rozumianej gospodarki gminnej? Czy cięte wydatki miały na celu poprawę istniejacego stanu majatku lub działalnosci, czy też utrzymanie majatku lub działalności w stanie niepogorszonym?
Może radni na komisjach uzyskaja szczegółowe wyjaśnienia, ale czy my wszyscy też?

Dane które podałem przepisałem na żywca z rocznika statystycznego wydanego w 1936r. więc traktuje je jako źródło wyjściowe i dość wiarygodne.
Co do 15 % podatku kryzysowego to:
został wprowadzony od 15 grudnia 1935r. nazywał się podatkiem specjalnym i miał progi:
5,5% od 110 do 165 zł w grupie prywatno prawnych przedsiębiorstw
7%
8% do 560 zł/miesięcznie w grupie prywatno prawnych przedsiębiorstw
9%
10%
11%
14%
15% powyżej 2 350 zł miesięcznie pracowników grupy prywatno-prawnych
17% do 2 000 zł miesięcznie dla pracownkoów grupy publiczno-prawnych
25% powyżej 2 000 zł miesięcznie dla pracowników grupy publiczno prawnych

Dodatkowe opodatkowanie 466 000 osób na państwowych posadach.
W/d POP-u nie możemy opodatkowywać dodatkowo robotników i kapitalistów - bo ci mają wytwarzać i by mogli zarobić nie możemy ich bezpośrednio opodatkowywać ( w zamiarze oni dobrowolnie kupują z dodatkowych zysków obligacje POP-u )

co do podatków dane z "Małego Rocznika Statystycznego Warszawa rok wydania 1936:
Wymiar niektórych podatków dane 1935-36r.
podatek gruntowy 57 mln zł
podatek dochodowy 201 mln zł
podatek od nieruchomości 75 mln zł
podatek przemysłowy od obrotu 180mln zł
od kapitałów i rent 4 mln zł
od elektryczności 6 mln zł
od uboju 8 mln zł
odsetki i grzywny 12 mln zł
od wina 2 mln zł
od piwa 8 mln zł
od cukru 122 mln zł
od drożdzy 13 mln zł
od olejów mineralnych 23 mln zł
od opłat patentowych 2 mln zł
inne 5 mln zł
cło 83 mln zł
opłaty stemplowe 88 mln zł
daminy majątkowe 28 mln zł
podatek od wynagrodzeń 53 mln zł
dodatek do danin publicznych 57 mln zł
monopole 641 mn zł
razem dochody 1 668 mln zł

ważne jest to iż:
podatek przemysłowy od obrotu w 1936 r- 180 mln zł w gospodarce w recesji
podczas gdy w 1929r. 420 mln zł w gospodarce bez recesji

WNIOSEK:
- wystarczy nakręcić koniunkturę w gospodarce a zyski z niektórych podatków same z siebie zwiększają się o ponad 100%.

Pytanie na które trudno znaleść odpowiedź to:
czy zastąpienie monopoli podatkiem akcyzowym bardzo zwiększyłoby dochody Państwa?

Pewny jesteś tych kwot?
Emerytalne, rentowe i chorobowe pracownika to 13,71%
wypadkowe płaci pracodawca!
Marnujesz pieniądze w PZU Twoja sprawa, wtedy też można było to robić (znaczy dodatkowo się ubezpieczyć, bo nie wiem czy ubezpieczenia grupowe były równie bezsensowne jak teraz)
On płacił 2,5% podatku obrotowego od każdego nabywanego towaru,

Na brudno, materiał do dyskusji i poprawek:
1. organizacja i finansowanie kursów uaktualniających/podnoszących/zmieniających kwalifikacje;
2. podjęcie pracy nie powinno skutkować odebraniem świadczenia pielęgnacyjnego;
3. rozwiązania podatkowe dla pracodawców promujące zatrudnianie w niepełnym wymiarze etatu, z elastycznym czasem pracy, telepracę;
4. opieka pielęgniarska w szkołach i przedszkolach;
5. lepsza praca świetlic szkolnych;
6. dobra organizacja dojazdów do szkół i in. placówek - busy z opiekunami;
7. dostosowanie organizacji pracy poradni specjalistycznych do możliwości pracujących matek;
8. opieka nad najbardziej chorymi dziećmi traktowana jako praca zawodowa - szukanie rozwiazań prawnych - np. praca na zlecenie;
9. znalezienie rozwiązania dla matek, które utraciły prawo do wcześniejszej emerytury i po latach pracy muszą z niej zrezygnować, żeby opiekować się dzieckiem;
10. wydłużenie urlopu macierzyńskiego matkom, które urodziły chore dziecko.

I inne ułatwienia, które już stosuje się w przypadku ON (trzeba poszukać, jakie).

Tyle zebrałam, wyłapcie, co pominęłam, a trochę chciałabym dodać:
11.ogólnopolska akcja pod hasłem np. "mama niepełnosprawnego dziecka chce pracować" (bo nie jesteśmy roszczeniowe:), promująca telepracę i in. w.w.;
12. zobowiązanie urzędów pracy do intensywnego wspierania kobiet szukających takiej pracy;
13. powstanie i rozpropagowanie portalu internetowego dla oferujących i szukających pracy na w.w.warunkach;
14. wydłużenie prawa do płatnej opieki nad chorym dzieckiem poza granicę 15 lat w przypadku starszych ON, które nie mogą same zostać w domu w razie choroby, z możliwością korzystania z tego prawa w czasie turnusów rehabilitacyjnych;
15. ułatwienia w płaceniu składek ZUS dla osób prowadzących drobniuteńką jednoosobową działalność gospodarczą, np. jakaś forma "działalności na pół etatu" z obniżonymi składkami, do osiągnięcia pewnego progu dochodowego;
16. większa dostępność usług opiekuńczych.
17. więcej zajęć z rehabilitacji ruchowej, logopedii itd. w szkole, żeby dziecko miało zagospodarowany czas po lekcjach, a matka miała mniej obowiązków związanych z rehabilitacją po pracy.

Ze swej strony mogłybyśmy przygotować listę prac, które chciałybyśmy i mogły np. wykonywać w domu.

Wygląda na to, że chyba to jednak przejdzie. Posłowie Po i PiS głosowali w końcu jednoglośnie na komisji, naprzeciw był tylko Kalisz i taki jeden radca z Lewicy. Oczywiscie nie ma watpliwosci ze NRA pobiegnie z tym do Trybunału

Swoją drogą zastanawia mnie jedno. Podczas dyskusji, ku mojemu zdziwieniu, nikt np. z NRA nie zwrócił uwagi na tenże zespoł przepisów noewlizacji.

5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokura­torskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
w związku z:
4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2–4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu.

Zresztą czy w ogóle poprawnym jest odnoszenie czasu praca do umów cywilnoprawnych, które również umożliwiają ubieganie się o wpis? Co o tym sądzicie? np piszemy umowę o dzieło na czas oznaczony (np pol roku, to da się napisać, tylko sprytnie), skladki na podatek dochodowy odprowadzamy po tych 6 miesiącach, piszemy w niej ze efektem umowy jest dajmy na to przeprowadzenie(obsługa) wskazanych postepowań i powiedzmy obsługa wskazanych klientów... Na moje oko to zabezpieczenie latwo jest rozbroić umową o dzieło, która z zasady nie może być "wyrażona w godzinach". A umowa o pracę - patrząc na cel jakiemu ma służyć, czyli wpis - się nie opłaca absolutnie, szczególnie w niepełnym wymiarze. Ja mam złudzenia czy goście z NRA tego nie zauważyli?

1. Dochody budżetu państwa ustala się na kwotę w okresie -
2. Wydatki budżetu państwa ustala się, na kwotę -
3.Deficyt budżetu państwa ustala się, na kwotę nie większą niż - 0zł

Art. 2
Dochody podatkowe i rachunkowe:
Dochody z autostrad:
Podatek od towarów i usług (jednolity 8%)- zysk:
b)Podatek akcyzowy(1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych-

2) 80% i 400% - dla paliw do silników-

3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych-

4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych-

5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów-

6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.- zysk

c)Podatek od gier (7%)-

1.2.Podatek dochodowy od osób prawnych(12%)

1.3.Podatek dochodowy od osób fizycznych(10%)-

2.Dochody niepodatkowe-
2.1.Dywidenda-
2.2.Wpłaty z zysku NBP- zysk ( narazie 0 bo sejm nie zgłosił ustawy by NBP pobierało cos od osób które konta w NBP mają )
2.3.Cło-
2.4.Dochody jednostek budżetowych-
2.5.Pozostałe dochody niepodatkowe-
2.6.Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego- 10mln ( dziennie w realu )
3.Dochody zagraniczne-
4.Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej-

Rolnictwo i łowiectwo- 5.000.000zł
Leśnictwo- 5.000.000zł
Rybołówstwo i rybactwo- 5.000.000zł
Górnictwo i kopalnictwo- 15.000.000zł
Przetwórstwo przemysłowe- 30.000.000zł
Handel- 100.000.000zł
Hotele i restauracje- 1.000.000zł
Transport i łączność- 100.000.000zł
Turystyka- 10.000.000zł
Gospodarka mieszkaniowa- 100.000.000zł
Działalność usługowa- 50.000.000zł
Informatyka- 10.000.000zł
Nauka- 50.000.000zł
Administracja publiczna- 100.000.000zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 50.000.000zł
Obrona narodowa- 500.000.000zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 20.000.000zł
Wymiar sprawiedliwości- 10.000.000zł
Wydatki związane z poborem podatków- 10.000.000zł
Obsługa długu publicznego- 10.000.000zł
Różne rozliczenia- 50.000.000zł
Oświata i wychowanie- 10.000.000zł
Szkolnictwo wyższe- 5.000.000zł
Ochrona zdrowia- 30.000.000zł
Pomoc społeczna- 10.000.000zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 20.000.000zł
Edukacyjna opieka wychowawcza- 20.000.000zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 10.000.000zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 5.000.000zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- 2.000.000zł
Kultura fizyczna i sport- 10.000.000zł
Gazociąg- 500.000.000zł
Inne koszty na infrastrukture- 500.000.000zł

Rolnictwo i łowiectwo- 1.000.000.000zł
Leśnictwo- 10.000.000zł
Rybołówstwo i rybactwo- 10.000.000zł
Górnictwo i kopalnictwo- 100.000.000zł
Przetwórstwo przemysłowe- 500.000.000zł
Handel- 1.000.000.000zł
Hotele i restauracje- 10.000.000zł
Transport i łączność- 10.000.000zł
Turystyka- 10.000.000zł
Gospodarka mieszkaniowa- 10.000.000zł
Działalność usługowa- 1.000.000.000zł
Informatyka- 10.000.000zł
Nauka- 10.000.000zł
Administracja publiczna- 1.000.000.000zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.000.000.000zł
Obrona narodowa- 500.000.000zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10.000.000zł
Wymiar sprawiedliwości- 10.000.000zł
Wydatki związane z poborem podatków- 20.000.000zł
Obsługa długu publicznego- 10.000.000zł
Różne rozliczenia- 50.000.000zł
Oświata i wychowanie- 10.000.000zł
Szkolnictwo wyższe- 10.000.000zł
Ochrona zdrowia- 50.000.000zł
Pomoc społeczna- 10.000.000zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 100.000.000zł
Edukacyjna opieka wychowawcza- 5.000.000zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 5.000.000zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 5.000.000zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- 5.000.000zł
Kultura fizyczna i sport- 30.000.000zł
Gazociąg- 400.000.000zł

)Podatek od towarów i usług (jednolity 8%)- zysk: 500.000zł
b)Podatek akcyzowy(1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych- zysk 300.000zł

2) 80% i 400% - dla paliw do silników- zysk 180.000zł

3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych- zysk 150.000zł

4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych- zysk 250.000zł

5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów- zysk 350.000zł

6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.- zysk 200.000zł
c)Podatek od gier (7%)- zysk 100.000zł
1.2.Podatek dochodowy od osób prawnych (12%)- zysk 100.000zł
1.3.Podatek dochodowy od osób fizycznych (10%)- zysk 100.000zł
2.Dochody niepodatkowe- zysk 200.000zł
2.1.Dywidenda- zysk 100.000zł
2.2.Wpłaty z zysku NBP- zysk ( narazie 0 bo sejm nie zgłosił ustawy by NBP pobierało cos od osób które konta w NBP mają )
2.3.Cło- 100.000zł
2.4.Dochody jednostek budżetowych- 100.000zł
2.5.Pozostałe dochody niepodatkowe- 200.000zł
2.6.Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego- Nieznane bo Warszawa nie przewiduje narazie wpłat
3.Dochody zagraniczne- także narazie 0zł
4.Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej- poznamy niebawem...

Musimy ponownie przegłosowywac??

Stan budzetu- 20mld

Art. 1
Dochody
Niektore ja ustale, a niektore poluczy sie matematyka

1.Dochody podatkowe ( to ustalicie jaki bedzie podatek )
1.1.Podatki pośrednie
a)Podatek od towarów i usług
b)Podatek akcyzowy
c)Podatek od gier
1.2.Podatek dochodowy od osób prawnych
1.3.Podatek dochodowy od osób fizycznych
2.Dochody niepodatkowe
2.1.Dywidenda
2.2.Wpłaty z zysku NBP
2.3.Cło
2.4.Dochody jednostek budżetowych
2.5.Pozostałe dochody niepodatkowe
2.6.Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
3.Dochody zagraniczne
4.Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej

Art. 2
Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo-
Leśnictwo-
Rybołówstwo i rybactwo-
Górnictwo i kopalnictwo-
Przetwórstwo przemysłowe-
Handel-
Hotele i restauracje-
Transport i łączność-
Turystyka-
Gospodarka mieszkaniowa-
Działalność usługowa-
Informatyka-
Nauka-
Administracja publiczna-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-
Obrona narodowa-
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-
Wymiar sprawiedliwości-
Wydatki związane z poborem podatków-
Oświata i wychowanie-
Szkolnictwo wyższe-
Ochrona zdrowia-
Pomoc społeczna-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-
Edukacyjna opieka wychowawcza-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody-
Kultura fizyczna i sport-

Nic prostszego tylko wypełnic, macie 20mld złotych
Nie musicie ustalac zysku i wydatków oraz deficytu.

Starszy Referent w Dziale Bieżącej Obsługi Podatników
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
przygotowywanie i opracowywanie postanowień dotyczących dokonania zwrotu w podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym,
obsługa deklaracji, zeznań i informacji podatkowych,
udzielanie ustnych informacji z zakresu stosowania prawa podatkowego,
przygotowywanie projektów zaświadczeń,
prowadzenie podatkowych akt wymiarowych,
sprawdzanie prawidłowości obliczania podatków.
Wykształcenie:
wyższe wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
Wymagania konieczne:
znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji podatkowej,
umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office (Exel, Word),
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
komunikatywność,
odporność na stres.
Wymagania pożądane:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
ukończone szkolenia o tematyce podatkowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.
Dokumenty należy składać w terminie do:2009-02-13
pod adresem:
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
GRUNWALDZKA 50
85-236 BYDGOSZCZ
Inne informacje:
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony- zastępstwo. Oferty niespełniające wymagań formalnych, a także przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-52) 58-38-487

Już od kilku lat istnieje możliwość prawna pozwalająca na uproszczone wpłacanie - w
ciągu roku podatkowego - zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z formy
tej mogą korzystać w 2008 r. podatnicy, którzy:
a.. osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy na
zasadach ogólnych,
b.. w roku podatkowym 2006 lub 2005 uzyskali dochód podatkowy w wysokości
powodującej wystąpienie podatku dochodowego,
c.. rozpoczęli prowadzenie działalności nie później niż w dniu 31 grudnia 2006 r.
Jeżeli podatnik spełnia wszystkie te warunki łącznie może skorzystać z uproszczonej
formy płacenia zaliczek pod warunkiem, że:
a.. do 20 lutego br. zawiadomi na piśmie właściwy urząd skarbowy o wyborze tej
formy płacenia zaliczek (oświadczenie, to będzie skuteczne również w latach
następnych - chyba że podatnik złoży kolejne pismo o rezygnacji z tej formy),
b.. przez cały rok będzie stosować tę formę płacenia zaliczek,
c.. zaliczki będzie wpłacał miesięcznie w terminie do 20-go następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni a za grudzień do 20-go grudnia,
d.. po zakończeniu roku podatkowego złoży zeznanie roczne na ogólnych zasadach.
W celu ustalenia wysokości zaliczki należy:
a.. przyjąć dochód - nie pomniejszony o odliczenia i ulgi - z zeznania podatkowego
złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (dla ustalenia zaliczek
uproszczonych na 2008 r. przyjmujemy dochód z zeznania za rok 2006 lub 2005 -
jeśli w roku 2006 dochód nie wystąpił),
b.. do tak ustalonego dochodu zastosować skalę podatkową obowiązującą w 2008 r.,
c.. uzyskaną kwotę podatku podzielić przez 12,
d.. od tak ustalonej kwoty odliczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłaconej w danym miesiącu, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 27b ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przykład:
Podatnik chce wybrać uproszczoną formę płacenia zaliczek w 2008 r. W zeznaniu
podatkowym za 2006 r. wykazał dochód w wysokości 45.000.- zł - bez ulg i odliczeń.
Obliczenie podatku (wg skali na 2008 r.):

45.000 - 44.490 = 510
510 x 30% = 153,00 + 7.866,25 = 8.019.25 zł

zatem podatek wynosi 8.019.- zł, co daje miesięcznie:
8.019 : 12 = 668.- zł - "kasa chorych"(nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru
składki)= kwota do wpłaty za dany miesiąc.

W razie zmiany wysokości dochodu spowodowanej decyzją urzędu skarbowego czy też
korektą zeznania, należy odpowiednio skorygować wysokość wyliczonej zaliczki.
Z uproszczonej formy opłacania zaliczek mogą skorzystać również podatnicy, którzy
wybrali tzw. podatek liniowy wg stawki 19%. W tym przypadku do wyliczenia podatku
nie stosują skali podatkowej, lecz stawkę 19%.

Haha, nowa informacja - pani w US mi powiedziała, że dobrowolnego ub. zdr.
się nie odlicza.....
No to ładnie...


A zapytałaś "panią w US" o podstawę prawną tego stwierdzenia? Takie panie
potrafią wygadywać dowolne brednie, bo nic to ich nie kosztuje.

Moim zdaniem jak najbardziej się odlicza, a to na podstawie:

Art. 27b updof:
1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej
kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135):

1) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z
przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,

2) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód
(przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz
składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek,
nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie
dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

A teraz mamy art. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych:

Art. 1. Ustawa określa:

1) warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;

2) zasady i tryb finansowania świadczeń, o których mowa w pkt 1;

3) zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do
świadczeń, o których mowa w pkt 1;

4) zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia
zdrowotnego;

(...)

Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

Jak więc widać, "ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o
świadczeniu...", to również dobrowolne u.z., a podstawą wymiaru nie jest
tutaj przychód (dochód) zwolniony (przejrzyj długie katalogi zwolnień art.
21, 52, 52a i 52c - nie znajdziesz tam niczego podobnego, zresztą skąd tutaj
zwolnienie, skoro podstawą wymiaru do d.u.z. jest kwota deklarowana przez
ubezpieczonego, nie niższa niż średnia płaca).

Tak czy owak, jeżeli masz wątpliwości, nie opierałbym się na opinii pań z
US, tylko poszedłbym do prawnika. Porada nie powinna kosztować dwa tysiące
złotych, a nieco ponad tyle jest do odpisania z podatku, nieprawdaż?

Wszystko przedstawione powyżej jest, jak podkreślam, MOIM ZDANIEM, ale
staram się przytoczyć podstawę prawną.
| złote rocznie. Zapewne będzie mniej, bo będzie mozna zwolnić tysiące
| urzędników marnujących dotychczas energię na sprawdzenie naszych

| ...i przybędą tysiące bezrobotnych.
Odpowiem przykładem: może warto zakazać uzywania koparek? Wielu ludzi
znajdzie wtedy zatrudnienie przy kopaniu w ziemi. Ale czy to będzie
postęp? Czy dzięki temu będzie lepiej?
Czy proponujesz powrót do t.zw. socjalizmu, gdzie każdy miał prawo do
pracy - niezależnie od tego czy była potrzebna czy nie?


Dlaczego jesteś taki krótkowzroczny? Piszesz, że podatek pogłówny
będzie można sprowadzić do poziomu akceptowalnego nawet przez
najbiedniejszych poprzez oszczęności w budżecie typu wyrzucenie
tych urzędników. Ale zapominasz, że zwolniony z pracy urzędnik
nie znika w piątym wymiarze, tylko nadal żyje i jeść coś musi.
Masz do wyboru: albo dać mu jakiś zasiłek albo zastrzelić.

ATSD to nie widzę powodu, dla którego zmiana z podatku liniowego
na pogłówny miała by aż tak drastycznie zmiejszyć zatrudnienie
wśród urzędników (nawet zakładając, że by znikali) żeby to miało
jakiś większy wpływ na budżet?

| Taki podatek jest nieporównywalnie łatwiejszy do ściągania..

| A gdzie ty widzisz różnicę w trudności przy _ściągnaiu_ podatku?
A nie widzisz pewnych trudności w dostarczaniu przez pracodawców,
zleceniodawców umów cywilno-prawnych PITów wszelkiej maści do urzędów
skarbowych. Nie widzisz trudności w sprawdzaniu czy wystawca rachunku
będącego podstawą do ulgi i istnieje i jest VATowcem? Czy nie widzisz
trudności w corocznym wsłuchiwaniu się sprzeczne informacje MinFinu
jaka ulga jest w danym momencie zgodna z prawem a jaka nie jest?


Zraz, zaraz! Było porównywanie pogłównego z prostymo podatkiem
liniowym od dochodu, a nie z tą dziwną kombinacją, którą mamy
dzisiaj.

| Dlaczego zakładasz podatki w obecnej wysokości?
Zakładam, że wpływy do budżetu nie powinny się zmienić. Chcę wykazać,
że wprowadzenie prostszego podatku - pogłównego nie oznacza obniżenia
wpływów.


Ale oznacza wzrost kosztów dla najuboższych.

| Rozważmy jeszcze przykład owej staruszki: załóżmy, że ma emeryturę 500
| złotych brutto miesięcznie. To daje 6000 złotych rocznie. Podatek
| dochodowy w/g obecnej skali (za 1999!) wyniesie 745 złotych. I co,
| pogorszy się "staruszkom"?

| Uwaga jak wyżej...
Proste porównanie: jak ta przykładowa staruszka ma teraz, a jak byłoby
gdyby wszyscy obywatele płacili podatek pogłówny.


IMHO niewysoki podatek liniowy byłby dużo lepszy: w ten sposób
każdy płaciłby sumę dla niego niezbyt wygórowaną i więcej osób
było by zadowolonych. A niezadowolenie społeczeństwa to prędzej
czy później dodatkowe wydatki...Dlaczego jesteś taki krótkowzroczny? Piszesz, że podatek pogłówny
będzie można sprowadzić do poziomu akceptowalnego nawet przez
najbiedniejszych poprzez oszczęności w budżecie typu wyrzucenie
tych urzędników. Ale zapominasz, że zwolniony z pracy urzędnik
nie znika w piątym wymiarze, tylko nadal żyje i jeść coś musi.
Masz do wyboru: albo dać mu jakiś zasiłek albo zastrzelić.


Zwróć tylko uwagę, że większość urzędników niczego nie tworzy (a co
najwyżej utrudnia tworzenie czegoś innymi - popatrz np. ile bzdur trzeba
w Polsce wypełnić, złożyć itp by założyć firmę albo zbudować dom). Zatem
jeśli się go zwolni, to:
- być może znajdzie jednak jakąś pożyteczną pracę
- jeśli nie, to nadal nie będzie nic tworzył - ale zamiast wysokiej
pensji dostanie niski zasiłek
- ci, którzy coś robią odetchną.

Żeby nie podchodzić ekstremalnie: nie mówię, że żadni urzędnicy
państwowi nie są potrzebni. Ale jest ich obecnie wielokrotnie zbyt wielu
- a by uzasadnić potrzebę ich istnienia państwo generuje coraz to nowe
biurokracyjne regułki. Moim zdaniem, właściwe podejście brzmi:
- kasujemy większość przepisów nakazujących składanie zaświadczeń,
ubieganie się o koncesję, uzyskiwanie zezwoleń, ...
- całą biurokrację jaka jeszcze pozostała realizujemy przez
podnajmowanie firm prywatnych (które mogą sobie zakładać wyrzuceni
urzędnicy), na państwowych posadach pozostają posłowie (co najwyżej
stu), sędziowie, policjanci i administracja w liczbie góra 1 osoby na
10.000 obywateli.

Z rozpędu:
- w Polsce jest obecnie około dwa razy więcej urzędników państwowych niż
za Gierka! (z sytuacją przedwojenną lepiej nie porównywać bo włos się
jeży)
- w Polsce nie można obecnie postawić szopy na własnym podwórku bez
uzyskania stosownego zezwolenia
- w Polsce nie można zacząć (gdyby chcieć to robić legalnie) udzielać
korepetycji bez: zarejestrowania działalności gospodarczej i uzyskania
stosownego wpisu, zarejestrowania się w ZUS'ie, uzyskania paru innych
zaświadczeń, składania co miesiąc w ZUS'ie odpowiedniego zgłoszenia i
analogicznie przesyłania kwitów do Urzędu Skarbowego (zauważ że nie
mówię o odprowadzaniu pieniędzy - oprócz nich trzeba zawieść kwity),
niedługo pewnie trzeba będzie mieć jeszcze jakieś państwowe
zaświadczenie o odpowiednim poziomie umiejętności a zresztą być może tą
działalność też obejmie koncesjonowanie

| | Taki podatek jest nieporównywalnie łatwiejszy do ściągania..

| A gdzie ty widzisz różnicę w trudności przy _ściągnaiu_ podatku?
| A nie widzisz pewnych trudności w dostarczaniu przez pracodawców,
| zleceniodawców umów cywilno-prawnych PITów wszelkiej maści do urzędów
| skarbowych. Nie widzisz trudności w sprawdzaniu czy wystawca rachunku
| będącego podstawą do ulgi i istnieje i jest VATowcem? Czy nie widzisz
| trudności w corocznym wsłuchiwaniu się sprzeczne informacje MinFinu
| jaka ulga jest w danym momencie zgodna z prawem a jaka nie jest?

Zraz, zaraz! Było porównywanie pogłównego z prostymo podatkiem
liniowym od dochodu, a nie z tą dziwną kombinacją, którą mamy
dzisiaj.


Przy podatku pogłównym nie trzeba w ogóle zbierać jakichkolwiek
zaświadczeń od czyjegokolwiek dochodu. Nie trzeba sprawdzać czy są
prawdziwe. Po prostu starczy mieć jedną prostą bazę danych z listą
wszystkich Polaków i przy każdym ptaszek "zapłacił/nie zapłacił".
Pracodawcy nie muszą w ogóle informować Urzędu Skarbowego o niczym!

A jeśli chcemy opodatkować dochody - to tak naprawdę są one
najsprawiedliwiej opodatkowane VAT'em. Każdy płaci podatek od tego, co
sobie jest w stanie kupić. Wydaje więcej - płaci więcej. Nie jestem
miłośnikiem VAT'u ale skoro już został wprowadzony, to działa to
sensowniej niż progi podatkowe itp.

| Dlaczego zakładasz podatki w obecnej wysokości?
| Zakładam, że wpływy do budżetu nie powinny się zmienić. Chcę wykazać,
| że wprowadzenie prostszego podatku - pogłównego nie oznacza obniżenia
| wpływów.


A dlaczego wpływy nie miałyby się obniżyć. Do ciężkiej cholery! Przecież
chodzi o to by państwo przestało zajmować się bzdurami i wydawać na nie
pieniądze.

-- Marcin Kasperski     Marcin.Kasperski<atsoftax.com.pl
--                      marckasp<atfriko6.onet.pl
-- Moje poglądy są moimi poglądami, nikogo poza mną nie reprezentują.
-- (My opinions are just my opinions.)


Nasza ustawa o PIT nie pozostawia najmniejszych wątpliwości: wszystkie osoby mające tzw. rezydencję podatkową w Polsce (a obywatelstwo jest tu bez znaczenia) muszą tutaj - co do zasady - płacić podatki od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie je osiągnęły (art. 3 ust. 1), i rozliczyć się z naszym urzędem skarbowym z pieniędzy zarobionych poza Polską. Tu też (zgodnie z art. 44 ust. 7) powinny zapłacić 19-proc. zaliczkę na podatek i złożyć deklarację podatkową. Robią to nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciły do kraju, chyba że przepracowały za granicą cały rok. Tych nie ominie jednak roczne rozliczenie PIT. Od tej zasady są pewne odstępstwa. W szczegółach określają je umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła je z każdym krajem Unii (wszystkie można znaleźć w elektronicznej bazie Lex pod hasłem podatki).

Generalnie dochody z pracy najemnej za granicą rozliczyć można na dwa sposoby: albo według metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 o podatku dochodowym od osób fizycznych), albo przez proporcjonalne odliczenie (art. 27 ust. 9 i 9a). Odpowiednią metodę precyzyjnie określa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo zgodnie z art. 15 umowy między Polską a Wielką Brytanią dochody z pracy najemnej powinny być opodatkowane w miejscu ich uzyskiwania, czyli w Wielkiej Brytanii. Żeby więc nie były opodatkowane w obu państwach (bo w Polsce również trzeba od nich zapłacić podatek), w umowie jest zapis umożliwiający zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia (art. 23 ust. 2 umowy). - Należy zsumować dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii i w Polsce, obliczyć podatek według skali podatkowej, a następnie odjąć podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii.

Kwota podlegająca odliczeniu nie może być wyższa niż proporcjonalnie przypadająca na dochód zagraniczny. Jeśli więc okaże się, że stawka podatku dochodowego za granicą jest wyższa od stawki w Polsce, to niestety nie będzie mowy o odliczeniu w całości zapłaconego za granicą podatku - mówi Anna Bryńska, radca prawny z kancelarii prawniczej Lovells. I dodaje: - Jeśli dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii są jedynymi dochodami podatnika, to od podatku należnego w Polsce ma on prawo odliczyć ten zapłacony w Wielkiej Brytanii, i to w pełnej wysokości. Przy rozliczeniu PIT istotne jest jeszcze to, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updf część dochodów osób czasowo przebywających za granicą i zatrudnionych tam na podstawie umowy o pracę jest wolna od podatku. - Może to być najwyżej równowartość 30 diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Oczywiście wysokość dziennej diety uzależniona jest od tego, w jakim kraju osoba pracowała.

Od 1 maja 2004 r. obywatele Polski nie potrzebują wiz. Wystarczy tylko paszport lub dowód osobisty aby wjechać na teren Wielkiej Brytanii. Każdy z członków Unii Europejskiej ma możliwość pracowania w pełnym wymiarze godzin.

Ustawa
z dnia ..................
o stażu absolwenckim

Art. 1.

Ustawa określa zasady odbywania stażu absolwenckiego i ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia niezbędnego do wykonywania pracy.

Art. 2.

Przedsiębiorcy, jednostki administracji państwowej i samorządowej, osoby prawne, osoby fizyczne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „osobą przyjmującą na staż”, mogą przyjmować na staż absolwentów szkół ponadpodstawowych lub szkół wyższych, którzy w momencie rozpoczęcia stażu nie ukończyli 30 roku życia.
Podczas odbywania stażu stażysta zapoznaje się ze specyfiką zawodu i w sposób praktyczny poznaje zasady jego wykonywania.

Art. 3.

Staż odbywany jest na podstawie pisemnej umowy stażu absolwenckiego, zwanej dalej „umową”, zawieranej z osobą przyjmującą na staż.
Umowa, o której mowa w ust. 1., powinna określać:
zawód lub stanowisko pracy, z którym stażysta ma być zaznajomiony,
tygodniowy wymiar czasu trwania stażu,
okres odbywania stażu,
wysokość odpłatności, o której mowa w art. 4.
W przypadku stażu nieodpłatnego umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
W przypadku umowy stażu odpłatnego umowa może być rozwiązana za siedmiodniowym pisemnym wypowiedzeniem.
Okres obowiązywania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Przedłużenie umowy lub zawarcie kolejnej umowy pomiędzy stażystą a tą samą osobą przyjmującą na staż jest możliwe tylko na łączny okres czasu, o którym mowa w ust. 4.

Art. 4.

Umowa może przewidywać, iż stażysta otrzymywać będzie od osoby przyjmującej na staż odpłatność.
Wysokość miesięcznej odpłatności nie może przekraczać trzykrotnej wysokości płacy minimalnej.
Koszty związane z przyjmowaniem absolwentów na staż, w tym koszty wypłacanych stażyście odpłatności stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu właściwych przepisów.

Art. 5.

Do stażu absolwenckiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 6.

W przypadku zatrudnienia stażysty przez osobę przyjmującą na staż bezpośrednio
po zakończeniu stażu okres jego odbywania zostaje wliczony do okresu zatrudnienia
u danego pracodawcy.

Art. 7.

Osoba przyjmująca na staż na żądanie stażysty jest zobowiązana wystawić mu świadectwo odbycia stażu absolwenckiego.

Art. 8.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324) w art.13. po pkt. 9. wprowadza się następujące zmiany:

W art. 13 po pkt. 9. dodaje się pkt 10) w brzmieniu następującym:
„10) przychody z tytułu odbywania stażu absolwenckiego”;

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

Likwidacja progów nie dotyczy rencistów prowadzących działalność gospodarczą.


No tak, ale w przypadku rencistów mających działalność tak naprawde nie ma tych progów juz od dawna. Wczytując się w przypisy ZUSu mozna znaleźć coś takiego:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
twórcę i artystę,
osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Za przychód osiągany przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy systemowej. Tak więc osoba prowadząca taką działalność i nie płacąca składek na ubezpieczenia społeczne informuje ZUS o kwocie przychodu w takiej wysokości, w jakiej - dla danego okresu - ustalona została, w myśl ustawy systemowej, podstawa wymiaru tych składek. Natomiast osoba, która dobrowolnie opłaca składki jako przychód wskazuje wysokość podstawy wymiaru przyjętej do ich obliczenia. Nie ma natomiast podstaw prawnych do przyjęcia, że przychodem przyjmowanym do rozliczenia emerytury i renty jest przychód stanowiący podstawę do ustalenia podatku dochodowego. Nie należy także utożsamiać podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład: Uprawniony do renty rodzinnej 57-letni mężczyzna, od kilku lat prowadzi pozarolniczą działalność. Z uwagi na ustalone prawo do renty rodzinnej, z tytułu prowadzenia tej działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym; nie opłaca także dobrowolnie składek na ubezpieczenia społeczne. W 2007 r. z tytułu tej działalności uzyskał przychód w wysokości 42.678 zł. Jest to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Nie jest to przychód mający wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty rodzinnej. Przychodu w takiej wysokości nie należy utożsamiać z przychodem, jaki rencista musi wykazać ZUS-owi. Rozliczając się z ZUS, rencista musi wskazać przychód w wysokości, jaka stanowiłaby podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Zwracamy uwagę, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalana jest w dwóch wysokościach.
Pierwsza - to zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Druga - to zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku, przy czym taka podstawa wymiaru obowiązuje przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe od dnia wykonywania działalności gospodarczej i ma zastosowanie do ściśle określonej grupy osób.

Osoby, które wykonują kilka rodzajów działalności gospodarczej (np. prowadzą sklep i wykonują usługi szewskie) - podlegają ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu wykonywania jednej z działalności. Informują więc ZUS o przychodzie osiągniętym z jednego tytułu (w praktyce oznacza to, że wskazują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a nie jej dwu czy też trzykrotność).
Z tego powodu nie podlega też sumowaniu przychód uzyskany przez emeryta lub rencistę prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, który jest jednocześnie wspólnikiem w spółce - na przykład - partnerskiej czy też komandytowej. W takim bowiem przypadku, jakkolwiek emeryt lub rencista wykonuje dwa rodzaje pozarolniczej działalności, tytuł ubezpieczenia jest jeden.

Źródło: strony internetowe ZUS

Tak wiec prowadzac dzialalnosc niejako nie trzeba obawiac się tych progow. Ja sama jestem na działalności wlasnie z tego powodu. Dlatego cieszę się, że teraz inni nie będą musieli obawiać się o swoje renty czy emerytury i będą mogli pracować bez strachu o utratę swiadczenia.

Osoby uprawnione do renty socjalnej mogą osiągać przychód z działalności zarobkowej, ale jeśli mieści się on w katalogu źródeł przychodu wymienionych w ustawie o rencie socjalnej, wówczas nie może przekroczyć 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy.

Obecnie - od 1 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. próg zarobkowy wynosi 811,10 zł. W przypadku renty socjalnej nie występuje zmniejszenie świadczenia wskutek osiągania przychodu w określonej wysokości. Jedynym przypadkiem, gdy wysokość renty socjalnej może ulec obniżeniu, jest równoczesne posiadanie uprawnień do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 1194,92 zł) w sytuacji, gdy łączna wysokość obydwu świadczeń wyższa jest od wspomnianej kwoty. W takim przypadku kwota renty socjalnej ulega obniżeniu do 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy przewidują w takim przypadku gwarancyjną kwotę, do której może zostać obniżona renta socjalna, tj. 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 59,75 zł).

Katalog przychodów, których osiąganie wpływa na zawieszenie renty socjalnej, jest znacznie szerszy niż w odniesieniu do innych rencistów oraz emerytów. W przypadku wszystkich rent i emerytur na wysokość świadczenia ma wpływ przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z tytułu pracy wykonywanej:
- w ramach stosunku pracy,
- na podstawie umowy o pracę nakładczą,
- w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
- na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów,
- ramach pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu.

Drugą grupą przychodów, których osiąganie może spowodować zawieszenie renty socjalnej, jest przychód z działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ale opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawieszenie renty może zatem nastąpić wskutek uzyskiwania przychodów m.in.: z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, honorariów z działalności twórczej lub artystycznej.

Warto zaznaczyć, że powyższe dotyczy tylko przychodu opodatkowanego na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa przychód wymieniony w art. 29 - 30b wspomnianej ustawy, osiągany m.in. z tytułu:
- praw autorskich lub pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania,
- wygranych w konkursach i grach.

W przypadku renty socjalnej zawieszenie świadczenia może nastąpić również wskutek uzyskiwania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w wysokości powodującej zawieszenie prawa do renty, składając w tym celu pisemne oświadczenie lub jeśli przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - zaświadczenie wystawione przez płatnika tych składek. W tym oświadczeniu lub zaświadczeniu należy wskazać, czy przychód w kwocie powodującej zawieszenie renty ma charakter stały, okresowy (ze wskazaniem tego okresu), czy też jednorazowy. Informacja ta ma znaczenie dlatego, że przychód przy rencie socjalnej jest rozliczany na bieżąco, co oznacza, że świadczenie zawieszane jest wyłącznie za ten miesiąc (te miesiące), w którym przekroczył on 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

źródło: Gazeta Prawna

Edwill, czy o ten program Ci chodzi

1. Zapewnienie wszystkim bezrobotnym, którzy nie z własnej winy nie mogą podjąć pracy, wypłaty zasiłków w wysokości minimum socjalnego, które w 2003 r. wyniosło 740 zł, w 2004 r. wynosi 800 zł, a które oblicza i publikuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Decyzja ta będzie wymagała nowelizacji ustawy budżetowej oraz wprowadzenia ustawy o podatku obrotowym w wysokości maksymalnej 2,5%. Wprowadzenie podatku obrotowego będzie wymagało uzgodnienia z Komisją Europejską.

2. Zmiana ustawy o NBP w celu zapewnienia spójności polityki pieniężnej z polityką gospodarczą państwa i określenia odpowiedzialności władz NBP za skutki polityki pieniężnej. Zakłada się upływ kadencji zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej z chwilą uchwalenia nowej ustawy.

3. Przeniesienie do Polski 80% rezerw dewizowych tj. 27, 2 mld USD, w tym polskiego złota i polskich płynnych dewiz oraz zdeponowanie ich w polskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Będą one służyły jako zabezpieczenie dla akcji kredytowej dla samorządów terytorialnych na prefinansowanie inwestycji z udziałem UE.

4. Rozwiązanie 60% rezerwy rewaluacyjnej NBP i wypłata z tego tytułu zysku NBP w wysokości 16, 4 mld zł do budżetu państwa. Skarb Państwa otrzymaną kwotę ulokuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK w oparciu o otrzymaną lokatę uruchomi akcję kredytową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzje 2 i 3 będą wymagały zmiany ustawy o NBP, ustawy o BGK i ustawy o finansach publicznych.

5. Zmiana przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Istotą tej zmiany będzie uwolnienie kwoty wolnej od podatku w wysokości minimum socjalnego, tj. 9600 zł w 2004 r. dla wszystkich obywateli oraz wprowadzenie czwartego progu podatkowego w wysokości 50% od dochodów osobistych powyżej 144 tys. złotych rocznie. Zmiana podatku PIT zostanie podjęta w ciągu pierwszych 100 dni, ale wejdzie w życie od nowego roku podatkowego.

6. Zmiana przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Stawka podatku zostanie obniżona z 19% do 10%. Przepis ten zostanie uchwalony w ciągu pierwszych 100 dni i wejdzie w życie od nowego roku podatkowego.

7. Zmiana przepisu o opodatkowaniu dywidendy wypłacanej z zysku przedsiębiorstw akcjonariuszom i udziałowcom poprzez podniesienie stawki do 30%. Przepis zostanie wprowadzony w ciągu pierwszych 100 dni i wejdzie w życie od nowego roku podatkowego, ale z zastosowaniem do opodatkowania dywidendy za rok kalendarzowy, w którym zostaną dokonane zmiany.

8. Wprowadzenie lustracji majątkowej i gospodarczej. Dla jej wprowadzenia niezbędne jest uchwalenie ustawy o lustracji majątkowej i gospodarczej, na podstawie której wymiar sprawiedliwości i służby skarbowe dokonają przeglądu źródeł pochodzenia majątków osób, które uczestniczyły w sprawowaniu władzy i osób, które uczestniczyły w prywatyzacji majątku narodowego oraz pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich, którym udowodnione zostanie działanie sprzeczne z interesem publicznym i z naruszeniem prawa.

9. Wprowadzenie szczególnej ochrony Skarbu Państwa i interesu publicznego. W tym celu Sejm w drodze ustawy określi strategiczne sektory i dziedziny, w jakich Skarb Państwa zachowa pełną, a w jakich ograniczoną kontrolę oraz powoła niezbędne instytucje sprawowania tej kontroli oraz ochrony majątku i interesu publicznego, tj. Prokuratorię Generalna i jej agendy terenowe.

10. Przeprowadzenie weryfikacji umów prywatyzacyjnych pod kątem ich zgodności z prawem. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków umowy prywatyzacyjnej lub zaniżenia ceny transakcji musi nastąpić adekwatna finansowa rekompensata. W skrajnych przypadkach nastąpi zakwestionowanie całej umowy prywatyzacyjnej.

Biuro Partii

Właśnie jestem po przestudiowaniu lektury Pana Generała (jak w podpisie), która to przyszła w odpowiedzi na pytania pełne wątpliwości i która natychmiast je rozwiała. Jestem wprost zdegustowany niefrasobliwością panów decydentów w MON i przyklaskującym im Panom Generałom:

Warszawa, dn. 09.10.2006r.
Dotyczy: zmian w rozkładzie służby żołnierzy zawodowych oraz projektowanej nowelizacji przepisów dotyczących należności zagranicznych.

W związku z napływającymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi kwestii związanych z prawem żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych do dni wolnych oraz projektowanymi zmianami w przepisach dotyczących należności zagranicznych wyjaśniam, co następuje:

I. W ZAKRESIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH CZASU SŁUŻBY.

Jak już zostało zaznaczone w piśmie szefa Centrum Wsparcia DO Nr 4162/06 z dnia 12 września 2006r. informującym o zmianach w przepisach dotyczących czasu służby – w nowo wydanym rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2006r. w odmienny sposób uregulowano „dodatkowe uprawnienia” w stosunku do niektórych grup żołnierzy zawodowych.
W ramach nowo wprowadzonych rozwiązań prawnych nie przewidziano już (tak jak to miało miejsce dotychczas) prawa do dni wolnych od służby za każdy dzień ustawowo i dodatkowo wolny od służby, w którym żołnierze wykonywali zadania służbowe w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.
Na tle negatywnych nastrojów powstających wśród żołnierzy PKW, niektórzy z Panów poddali pod rozwagę ewentualną możliwość zastosowania do tych żołnierzy §6 ww. rozporządzenia.
Po wnikliwej analizie zgłoszonych wątpliwości i przedstawionych na ich tle propozycji należy stwierdzić, że przepis §6 rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2006r. nie ma zastosowania do żołnierzy PKW. Konkluzja ta wynika z faktu, że ustanowiona w tym przepisie reguła udzielania ekwiwalentnego czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych w wymiarze ponadnormatywnym ma zastosowanie do przypadków, w których żołnierze są objęci czterdziestogodzinną tygodniową normą czasu służby.
W stosunku do żołnierzy PKW taka norma nie obowiązuje. Uregulowanie tej kwestii zostało wprost zawarte w art. 60 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W związku z powyższym bez znaczenia jest czy żołnierz PKW w dni ustawowo wolne od służby wykonuje podstawowe obowiązki służbowe czy tez pełni w te dni służbę dyżurną czy dyżur.
Tym samym raz jeszcze należy wyjaśnić, że bezzasadnym będzie stwierdzanie w wydawanych żołnierzom zaświadczeniach o ”wykonywaniu przez nich zadań służbowych w dni wolne od służby” w stosunku do okresu począwszy od dnia 23 września 2006r.
Nadmieniam, że przedstawione powyżej konkluzje i wnioski były przedmiotem konsultacji i uzgodnień, a ich słuszność została potwierdzona przez Dyrektora Departamentu Prawnego MON w piśmie Nr 801/4/06/PM z dnia 5.10.2006r.

II. W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH PRZEPISÓW W SPRAWIE NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH.

Projektowane zmiany przepisów zakładają;
1) Zmianę sposobu ustalania wysokości kwoty należności zagranicznej i dodatku wojennego poprzez – zastosowanie mnożników kwoty najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
2) zmianę waluty w której naliczane są ww. należności – USD na PLN;
3) mechanizm waloryzacji tych świadczeń – zmiana kwoty najniższego uposażenia skutkować będzie zmianą wysokości należności zagranicznej/ dodatku wojennego;
4) zmniejszenie stopnia zróżnicowania stawek należności zagranicznej – poprzez uśrednienie tych stawek dla żołnierzy w ramach tego samego stopnia etatowego.

Opisane powyżej rozwiązania skutkować powinny realnym wzrostem wysokości obowiązujących aktualnie stawek należności zagranicznej w stosunku do większości stanowisk służbowych. Przeprowadzona analiza porównawcza wskazuje, że jedynie w odniesieniu do niektórych stanowisk mogłoby nastąpić zmniejszenie wysokości tej należności. Należy jednak wyjaśnić, że § 2 projektowanego rozporządzenia przewiduje, że osoby, które w świetle nowych przepisów otrzymywałyby należność zagraniczną w niższej wysokości, zachowują prawo pobierania tej należności w dotychczasowej (korzystniejszej) kwocie, do zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby na stanowisku służbowym.
Wyjaśniam również, że zgłoszone obawy dotyczące ewentualnego opodatkowania ustalonych według nowych zasad należności zagranicznych nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących (jak również projektowanych) przepisach.
Zwolnienie przedmiotowe dotyczące tych należności zawarte jest bowiem w art. 21 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przepis ten nie warunkuje zwolnienia od waluty (USD czy PLN), w której wypłacane są te należności.

DOWÓDCA

gen. broni Henryk TACIK


Przycisk Poprawiłem

hallucyon pójdzie na pierwszy ogień, bo mądrze mówi.

Jeśli chodzi o pojęcie „pożyczki” traktowanej jako umowy, miałem na myśli jej kolokwialne określenie dla unormowanej w KC umowy użyczenia, co zresztą sam zauważyłeś. Natomiast co do różnicy w ocenie prawnych skutków w/w umowy pomiędzy mną a Tobą pozwolę sobie zauważyć, iż ocena prawna umowy użyczenia została dokonana już pod rządami starej ustawy o pdof. I obowiązuje po dziś dzień.

Według bowiem stanowiska NSA zawartego w wyroku z dnia 19 czerwca 1996 r. (SA/S/ 2231/95, publ LEX nr 27189), oddanie rzeczy w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia bądź umowy użytkowania stanowi - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych - nieodpłatne świadczenie dla podmiotu przejmującego rzecz do używania. Stosownie do odpowiednich przepisów ustawy wartość tego świadczenia stanowi przychód używającego dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Dodam również, iż w/w stanowisko niejednokrotnie znajdowało odzwierciedlenie w procedurach organów. Gdy tylko dotrę do odpowiednich pism Izb Skarbowych pozwolę sobie Tobie je podesłać. Faktem jest, że US zajmują się wyłącznie tą problematyką pod kontem osób prowadzących działalność gospodarczą, ale ustawa o pdof została stworzona nie tylko dla nich ale i dla artystów a nawet zwykłych zjadaczy chleba. Zatem jej przepisy są uniwersalne w tej materii i tylko od woli organów zależy kogo nimi obejmą. Praw zaś obrońcy powinni nimi objąć się sami. Ochotniczo niejako.

Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć przez nieodpłatne świadczenie, jednak orzecznictwo sądowe i praktyka podatkowa zinterpretowały ten termin jako: te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze (...), których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy (zob. wyrok NSA w Gdańsku z 29 października 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 1290/98, niepublikowany).

Przychód nie powstanie w sytuacji, jeżeli umowa użyczenia została zawarta z osobą zaliczoną do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Kwotą graniczną jest tu również wspomniana przez kolegę Mandosa kwota 1000. Mówiłem o generalnym obowiązku, ale możemy rzecz rozbić na drobne. Co nam szkodzi. Rozumiem zatem, że Kolega prowadzi rejestr rzeczy pożyczonych, by jako obywatel prawy, nie chcący nie tylko okradać Twórców ale i Skarbu Państwa mieć pewność, iż nie przekroczył limitowanej kwoty. Z uwzględnieniem wszelkich rzeczy pożyczonych, stopnia pokrewieństwa i powinowactwa osób użyczających oraz wartości realnych pożyczonych rzeczy w chwili dokonania pożyczki.

Wracając do zagadnień poruszonych przez hallucyona przeszedł bym może do problematyki wykładni. Ja znam mechanizm stosowania wykładni. Celowościowa nie jest mi obca. Jednakże, wbrew pozorom, organy które dokonują tejże nie są ustawą związane w zakresie rodzaju jej zastosowania. Stosują ją wybiórczo. Jeśli dodać do tego fakt, iż przy pracach nad zmianami przed kilku laty ustawy o VAT istniały wyartykułowane pomysły opodatkowania tym podatkiem poruszanych przez nas zagadnień umów użyczenia, co powadzić mogło do absurdu ovatowywania pożytków z pożyczonych od sąsiadów miotełek, podczas sobotniego sprzątania klatki w bloku. Szczęściem pomysł umarł, ale mamy dość absurdów i w bieżących przepisach. Jednakże, wybaczcie, nie potrafię uwierzyć iż wszyscy stosujecie wykładnie celowościową i oceniacie które z przepisów winniście przestrzegać bo taki był zamysł ustawodawcy a które już nie koniecznie, bo jego wizja była inna i chciał osiągnąć inne cele, które niezręcznie wyartykułował podczas spisywania prawa. Tym zajmują się sądy.

Prawi obywatele, a przecież tu przeciwko piractwu tylko tacy się wypowiadają i odmieniają słowo „prawo” przez wszystkie przypadki, stosują się do litery prawa. We wszystkich jego aspektach.

W innym przypadku, potępiając raz działania pozaprawne a innym razem je aprobując, są hipokrytami i dają temu wyraz swemi słowy.

Pozdrawiam
B”B”B
.
P.S.: Do komentarzy jak się dorwę to też Wam poprzynudzam nimi.

Po pierwsze:
Statystki jasno dowodza, ze po obnizeniu podatku CIT dla przedsiebiorstw nie wzrosla liczba miejsc pracy a wrecz spadla (za Bez Dogmatu).

Wniosek? Obnizajac podatki kapitaliscie nie dosc, ze on nie da wiecej robotnikom, to da mniej i zwolni jeszcze czesc zalogi (w imie zwiekszenia zyskow i redukcji zbednego zatrudnienia).

Podatki, oczywiscie, ze teraz najwieksze placa ludzie biedni. Lenin jasno tego dowiodl w dziele "Imperializm jako najwyzsze studium kapitalizmu". Powiedzmy ze jest 10 bogaczy i 100000 ich niewolnikow, ups pracownikow. Kto wyda proporcjonalnie wiecej ze swojej gazy na podatki posrednie typu: akcyza, vat etc? Jasne, ze robotnicy (propocjonalnie). Panstwo nie zeruje na bogaczach, a na biednych.

Nalezy zniesc podatki posrednie a podniesc znaczaco dochodowe. 50% z 100 000 zl to 50 000 zl (miesiecznie, prezesi bankow tyle zarabiaja) - nie starczy przciez na godne i dostatnie zycie (poza tym trzeba pamietac, ze nie oddaje sie rownych 50%, tylko 50% nadwyzki z poprzedniego progu - tutaj znaczne uproszczenie na potrzebe chwili). Po odliczeniu podatku 20% z kwoty 1 000, zostaje 800 zl. Oczywiscie, ze da sie wyzyc za 800 zl miesiecznie w mieszkaniu o wymiarach trumny (by mozna bylo spokojnie spac i przyzwyczaic sie do platnej kwatery, w ktorej spocznie sie po 25 latach pracy, a na utrzymanie ktorej beda rownie morderczo pracowac dzieci), wspolnej lazience i jesc produkty przeterminowane lub jakosci takiej, jakiej zwierzeta by nie tknely.

Oczywiscie mozna uznac za obowiazek akumulacje kapitalu, ale gospodarka ma zaspokajac potrzeby ogolu a nie wzbogacac garstke, ich satysfakcjonowac i wyzyskiwac jednoczesnie masy.

Po drugie:
domyslajac sie z nazwy profilu waszej organizacji, jestescie pewnie za dzikim kapitalizmem?
No to czas na jego mala krytyke:

Wolnosc - uznajecie za wolnosc od socjalu, oraz za wolnosc od pracy, mieszkania, jedzenia i bezpieczenstwa; tylko czemu wiecej wolnosci ma ten, ktory ma wiecej pieniedzy (wobec kolejnego zalozenia)? Wolnoscia jest albo tyranie po 12 h, zbieranie puszek, okradanie burzujow lub gnicie w wiezieniu oczywiscie majac nadal pusto w brzuchu. Wolnoscia jest uwarunkowanie swojego zycia na rzecz interesow wielkiego kapitalu i kapitalisty nim zarzadzjacego.

Wolnoscia jest rowniez rzadzenie robotnikami jak rzeczami, skoro sprzedali swoja sile robocza to mozna z nimi robic co sie chce; tylko czy tu nie jest jedynie ukazana wolnosc (czyli tyrania i dyktatura) jednej ze stron?

Rownosc - chyba jedynie wobec prawa, czy aby na pewno? Przeciez tylko bogaty bedzie mogl zostac prawnikiem, ze wzgledu na to ze edukacja bedzie odplatna, ergo /lubicie lacine/ tworzy sie klan ludzi dbajacych jedynie o swoje partykularne interesy, ktory prawnik-burzuj wydalby niekorzystny wyrok dla kolegi burzuja? Zaden.

Z natury kapitalizm rodzi nierownosci i niemoznosc zmiany ich w obrebie tego systemu. Brak jest jakichkolwiek szans i programow na zmienienietendencji nabytych po rodziach - kto biednym byl nim zostanie, a kto bogatym takim zostanie.

Sprawiedliwosc - poslugujac sie nadbudowa, tj religia, "pokazujecie" robotnikom ze sprawiedliwie bedzie tylko w niebie. Perspektywe wiecznego dobrobytu nieistniejacego materialnie przedkladacie nad rzeczywisty dobrobyt o materialnych podstawach na Ziemii dla nich dostepny. Sprawiedliwoscia nazywacie niekwestionowana wladze kapitalu nad czlowiekiem, odbierajac mu wszelkie wrodzone prawa do godnosci.

Wlasnosc (prywatna) - jest bezsensowna, gdyz to na Ziemii my powstalismy (ludzie) a nie odwrotnie, ze my stowrzylismy ja. Z tego wniosek, ze jestesmy jej jedynie uzytkownikami a nie posiadaczami. Jezeli kazda materia jest na sprzedaz to moze czas sprzedac powietrze, energie sloneczna i inne dobra?

Po trzecie:
Biedni tylko to przejedza? Wolisz aby ich bieda spowodowala, ze wyjda i okradna Cie doszczetnie i zniszcza wszystko co masz? Jak jest lepiej? Aby dwie osoby zjadly chleb na pol, bedac sytymi i 5 innych bylo glodne, czy zeby 7 osob zjadlo mniej chleba a wszyscy zaspokoili swoje podstawowe potrzeby, by moc wyprodukowac wiecej chelba?

Po czwarte:
Mala apologetyka: osoby wam podobne wzmagaja swiadomosc ploretariatu - co oznacza przyspieszenie procesow rewolucyjnych.

Postulat tego typu pojawił się w Polsce w roku 1995, w czasie kampanii prezydenckiej było to żywo dyskutowane, większość najważniejszych kandydatów na prezydenta uznała ten pomysł za dopuszczalny, bądź jednoznacznie (A. Kwaśniewski, T. Zieliński), bądź warunkowo (J. Kuroń, J. Olszewski), Wałęsa zdał się na opinię Kościoła w tej sprawie, a jednoznacznie potępiła to jedynie H. Gronkiewicz-Waltz, gdyż dostrzegła w tym ‼odebranie podmiotowości darczyńcom".

Na gruncie polskim podnosi się, iż rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 53 ust. 7 Konstytucji, który stanowi: ‼Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania". Argument ten de facto ma jedynie połowiczne znaczenie, gdyż dokładnie to samo można było odnieść do deklaracji w sprawie uczestnictwa w zajęciach katechezy, co zresztą podnosił prof. Pietrzak w swej krytycznej glosie do orzeczenia TK, a jak wiemy dziś rozwiązanie takie funkcjonuje i uważa się je za zgodne z Konstytucją.

Projekt reformy senator Sienkiewicz

W lutym 2002 r. senator Krystyna Sienkiewicz z UP złożyła projekt głębokich zmian w systemie finansowania Kościoła w Polsce. Przewidywał on m.in. odprowadzanie przez parafie na rachunki urzędów gmin części opłat z tzw. ślubów konkordatowych w wymiarze przewidzianym w opłatach za ślub cywilny. Pozostałą zaś część miałaby być darowizną na rzecz Kościoła rozliczaną na podstawie rachunku. Postulowała zniesienie wynagrodzeń dla katechetów, kapelanów pracujących w szpitalach. Zwolnienie kościelnych osób prawnych od podatku dochodowego miałoby być przewidziane jedynie dla tych przychodów, których źródłem jest ‼sprawowanie posługi religijnej". Wśród propozycji senator UP znalazła się również propozycja, aby dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są te osoby, podlegały powszechnie obowiązującym przepisom podatkowym. Mimo, że propozycja zyskała poparcie wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzębowskiego z SLD, nie miał szans realizacji. LPR doszło do wniosku, iż jest to pomysł sprzeczny z konkordatem i jest ‼próbą jego zerwania".

Postawmy na Ewangelię!

‼Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem." — powiada Jezus u Łukasza. Byłoby wskazane, aby prace komisji parytetowych uwzględniały przesłania tego typu w stopniu choć minimalnym, aby zbliżały się w kierunku bardziej ewangelicznym, powinny umożliwić Kościołowi zdjęcie z siebie odium instytucji zbyt bogatej, nie tylko w obliczu wzorców ewangelijnych, ale i w stosunku do społeczeństwa. Wskazania takie daje również kodeks kanoniczny, pouczając, że ‼duchowni powinni prowadzić życie proste i powstrzymywać się od wszystkiego, co trąci próżnością" (kan. 282 § 1). Problem ten zauważył metropolita katowicki Damian Zimoń, mówiąc dla Polityki: ‼...sytuacja materialna sług Ewangelii tworzy dystans pomiędzy kapłanami, a tymi, do których są oni posłani" i dla Rzeczpospolitej: ‼Ważny jest przykład, czyli skromniejszy styl życia nas, sług Ewangelii (...) powinniśmy być podobni do zwyczajnej rodziny, a nawet od niej biedniejsi (...) przed wojną, w okresie kryzysu gospodarczego, biskup Stanisław Adamski apelował do księży, by modlić się za bezrobotnych i nie brać od nich ofiar za posługi kościelne". Wprawdzie ksiądz arcybiskup zapomniał dodać, że ksiądz Adamski przed wojną był prezesem banków i spółek akcyjnych, lecz z pewnością nie umniejsza to znaczenia apelu.

KONIEC

Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz
Źródło: Racjonalista.pl

W ustawie jest bardzo dużo niejasności, które ORA/OIRP może wykorzystywać na naszą niekorzysć.
Każdy kto miał styczność z ORA/OIRP chyba wie o czym mówię. Nie łudźmy sie, że nagle zmieną zdanie i przyjmą nas z otwarymi rękoma, częstując przy okazji chlebem i solą.

Weźmy np. art. 66 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo o adwokaturze.
‼Art. 66. 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:
4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku
o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza
sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta
prokuratora lub
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.2).

Natomiast w art. 68 ust. 3 brzmi:
"Do wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2( o wpis na listę), osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana dołączyć:
3) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5,

Po co ORA zakres obowiązków, w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku asystenta lub referendarza?

Następna wątpliwość dotyczy osób które wykonywaly czynności wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie np. umowy o wolontariat. Jest to przecież umowa cywilnoprawna i niestety często jest to jedyna szansa na nabicie sobie stażu (korporanci sie wycfanili i nie chcą płacić ) Skoro wolontariusz nie uzyskuje dochodu to nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji i opłacania podatku (chyba żeby przyjąć, że jest to dochód adwokata - wówczas on powinien się z tego rozliczać, bo to chyba będzie jego dochód?)

Dalej jak udowodnić wymiar "czasu pracy" przy np. umowie o dzieło?

Kolejny problem: co dla ORA będzie wykonywaniem czynności wymagających wiedzy prawniczej, bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego?

Na brudno, materiał do dyskusji i poprawek:
1. organizacja i finansowanie kursów uaktualniających/podnoszących/zmieniających kwalifikacje;
2. podjęcie pracy nie powinno skutkować odebraniem świadczenia pielęgnacyjnego;
3. rozwiązania podatkowe dla pracodawców promujące zatrudnianie w niepełnym wymiarze etatu, z elastycznym czasem pracy, telepracę;
4. opieka pielęgniarska w szkołach i przedszkolach;
5. lepsza praca świetlic szkolnych;
6. dobra organizacja dojazdów do szkół i in. placówek - busy z opiekunami;
7. dostosowanie organizacji pracy poradni specjalistycznych do możliwości pracujących matek;
8. opieka nad najbardziej chorymi dziećmi traktowana jako praca zawodowa - szukanie rozwiazań prawnych - np. praca na zlecenie;
9. znalezienie rozwiązania dla matek, które utraciły prawo do wcześniejszej emerytury i po latach pracy muszą z niej zrezygnować, żeby opiekować się dzieckiem;
10. wydłużenie urlopu macierzyńskiego matkom, które urodziły chore dziecko.

I inne ułatwienia, które już stosuje się w przypadku ON (trzeba poszukać, jakie).

Tyle zebrałam, wyłapcie, co pominęłam, a trochę chciałabym dodać:
11.ogólnopolska akcja pod hasłem np. "mama niepełnosprawnego dziecka chce pracować" (bo nie jesteśmy roszczeniowe:), promująca telepracę i in. w.w.;
12. zobowiązanie urzędów pracy do intensywnego wspierania kobiet szukających takiej pracy;
13. powstanie i rozpropagowanie portalu internetowego dla oferujących i szukających pracy na w.w.warunkach;
14. wydłużenie prawa do płatnej opieki nad chorym dzieckiem poza granicę 15 lat w przypadku starszych ON, które nie mogą same zostać w domu w razie choroby, z możliwością korzystania z tego prawa w czasie turnusów rehabilitacyjnych;
15. ułatwienia w płaceniu składek ZUS dla osób prowadzących drobniuteńką jednoosobową działalność gospodarczą, np. jakaś forma "działalności na pół etatu" z obniżonymi składkami, do osiągnięcia pewnego progu dochodowego;
16. większa dostępność usług opiekuńczych.
17. więcej zajęć z rehabilitacji ruchowej, logopedii itd. w szkole, żeby dziecko miało zagospodarowany czas po lekcjach, a matka miała mniej obowiązków związanych z rehabilitacją po pracy.

Ze swej strony mogłybyśmy przygotować listę prac, które chciałybyśmy i mogły np. wykonywać w domu.


Moje przemyślenia jeszcze do tych punktów aby dodać:

4. opieka pielęgniarska w szkołach i przedszkolach; dostosowanie placówek do potrzeb niepełnosprawności
6. dobra organizacja dojazdów do szkół i in. placówek - busy z opiekunami; dostosowanie busów do potrzeb niepełnosprawności,rygorystyczne przestrzeganie i kontrol busów wożących ON
8. opieka nad najbardziej chorymi dziećmi traktowana jako praca zawodowa - szukanie rozwiazań prawnych - np. praca na zlecenie;(ew. zatrudnianie nas przez PCPR....analogicznie do rozwiązań przy rodzinie zastępczej)
16. większa dostępność usług opiekuńczych,zwrot kosztów ponoszonych za opiekunkę dla rodziców chcących nadal pracować(analogicznie do obecnej sytuacji ,gdzie PFRON zwraca pieniądze ON mającym dzieci a pragnącym podjąć zatrudnienie)

Jeszcze propozycja Lucynki
17 rozwiazanie problemów w odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych /wysokosc, wydłuzyc lata płacenia/
Zniesienie czasu opłacania składek em-rentowych pozostających na świadczeniu pielęgnacyjnym dla rodziców dzieci niepełnosprawnych -bo co do ich wysokości to mamy to już w petycji....
Ja ze swojej strony wpisałabym jeszcze :

18. Zwiększenie żenująco niskiej kwoty (400 zł)za urlop wychowawczy dla rodziców będących w konieczności rezygnacji z zatrudnienia aby zaopiekować sie dzieckiem niepełnosprawnym,oraz zwiększenie ich składek emerytalno-rentowych,podniesienie progów dochodowych (obecny to również- magiczne 584 zł) umożliwiających korzystanie z płatnego urlopu wych. szerszej grupie rodziców

Ponieważ tu ujmujemy wszystkie ...mam nadzieję problemy rodziców chcących pracować /pracujących z tego działu dopisujcie problemy z tym związane w tym dziale.
Mnie jeszcze przyszło na myśl zresztą -problem poruszony w wątku urlopy....
19.Nielimitowanie czasu związanego z wyjazdami rodzica pracującego na turnus reh. , leczenie szpitalne i wizyty kontrolne(obecnie 60 dni w roku)
Nie wiem czy nie przeginam....
20.Dopasowanie godzin pracy dla rodzica ON do jego możliwości czasowych związanych z opieką nad dzieckiemProponowane zajęcia ....kurcze- to chyba wszelka praca chałupnicza...zasięg jest tu duży...a chyba nie chcemy sie ograniczać co do rodzaju pracy...ważne aby była zgodna z naszymi możliwościami ; i fizycznymi i czasowymi....jeśli będzie zgoda na jej wykonywanie nawet w wymiarze minimalnym...to już będzie coś...tylko że znów ryzykujemy ..bo jeśli będzie ustalony próg dochodowy.....
Ale oczywiście dobrze jest mieć prawo wyboru i o nie należy walczyć....bo sytuacja każdej z nas jest całkiem inna........

Spróbuję to zebrać......
Czyli mamy:

1. Organizacja i finansowanie kursów uaktualniających/podnoszących/zmieniających kwalifikacje;
2. Podjęcie pracy nie powinno skutkować odebraniem świadczenia pielęgnacyjnego;
3. Rozwiązania podatkowe dla pracodawców promujące zatrudnianie w niepełnym wymiarze etatu, z elastycznym czasem pracy, telepracę;
4. Opieka pielęgniarska w szkołach i przedszkolach;dostosowanie placówek do potrzeb niepełnosprawności
5. Lepsza organizacja świetlic szkolnych;
6. Dobra organizacja dojazdów do szkół i in. placówek - busy z opiekunami;dostosowanie busów do potrzeb niepełnosprawności,rygorystyczne przestrzeganie i kontrol busów wożących ON
7. Dostosowanie organizacji pracy poradni specjalistycznych do możliwości pracujących matek;
8. Opieka nad najbardziej chorymi dziećmi traktowana jako praca zawodowa - szukanie rozwiazań prawnych - np. praca na zlecenie;;(ew. zatrudnianie nas przez PCPR....analogicznie do rozwiązań przy rodzinie zastępczej)
9. Znalezienie rozwiązania dla matek, które utraciły prawo do wcześniejszej emerytury i po latach pracy muszą z niej zrezygnować, aby zaopiekować się dzieckiem;
10. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla matek, które urodziły chore dziecko.
11.Ogólnopolska akcja pod hasłem np. "mama niepełnosprawnego dziecka chce pracować" , promująca telepracę i in. w.w.;
12. Zobowiązanie urzędów pracy do intensywnego wspierania kobiet szukających takiej pracy;
13. Powstanie i rozpropagowanie portalu internetowego dla oferujących i szukających pracy na w.w.warunkach;
14. Wydłużenie prawa do płatnej opieki nad chorym dzieckiem poza granicę 15 lat w przypadku starszych ON, które nie mogą same zostać w domu w razie choroby, z możliwością korzystania z tego prawa w czasie turnusów rehabilitacyjnych;
15. Ułatwienia w płaceniu składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową niewielką działalność gospodarczą, np. jakaś forma "działalności na pół etatu" z obniżonymi składkami, do osiągnięcia pewnego progu dochodowego;zasadnym byłoby,by składki na ZUS odprowadzać od dochodu lub przychodu w zależności od wybranej formy opodatkowania(a nie jak muszą przedsiębiorcy:od bodajże 60% średniej krajowej),również składka na NFZ powinna być inna niż dla typowej osoby prowadzącej działalność.Zwrot składek dla rodziców dzieci niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą również przez PFRON
16. Większa dostępność usług opiekuńczych,,zwrot kosztów ponoszonych za opiekunkę dla rodziców chcących nadal pracować(analogicznie do obecnej sytuacji ,gdzie PFRON zwraca pieniądze ON mającym dzieci a pragnącym podjąć zatrudnienie)
17. Więcej zajęć z rehabilitacji ruchowej, logopedii itd. w szkole,zakłodach opiekuńczo - reh., aby dziecko miało zagospodarowany czas po lekcjach, a matka mniej obowiązków związanych z rehabilitacją dziecka po pracy.
18. Zniesienie czasu opłacania składek em-rentowych dla rodziców dzieci ON pozostających na świadczeniu pielęgnacyjnym
19. Zwiększenie żenująco niskiej kwoty (400 zł)za urlop wychowawczy dla rodziców będących w konieczności rezygnacji z zatrudnienia aby zaopiekować sie dzieckiem niepełnosprawnym,oraz zwiększenie ich składek emerytalno-rentowych,podniesienie progów dochodowych (obecny to również- magiczne 584 zł) umożliwiających korzystanie z płatnego urlopu wych. szerszej grupie rodziców
20.Nielimitowanie czasu związanego z wyjazdami rodzica pracującego na turnus reh. , leczenie szpitalne i wizyty kontrolne(obecnie 60 dni w roku)
21.Dopasowanie godzin pracy dla rodzica ON do jego możliwości czasowych związanych z opieką nad dzieckiem
22.Zrównanie statusu rodziców dzieci niepełnosprawnych w kwestii zatrudnienia,ze statusem osób niepełnosprawnych.

Trochę sie tego uzbierało.....zebrałam tu już wszystkie(chyba) wasze propozycje ...ale dotyczące tematu pracy...niektóre aby nie robić tutaj bałaganu znajdą sie w wątku rehabilitacja.....zresztą Jola je podsumowała i te problemy są tam zawarte...
Co do ubrania problemów w słowka i pogrupowanie to..... kurcze liczę na Jolę...
Prosze przeczytajcie je napisane tak na brudno i podyskutujmy ....czy o te zmiany nam wszystkim chodzi.....w zakresie zatrudnienia...

Ewuś :- składki od świadczenia pielęgnacyjnego powinny być opłacane od najniższego wynagrodzenia tak jak to było do 2002r.- ale to jast przecież zawarte w petycji która jest już w ministerstwie...czy ponownie będziemy powtarzać to samo......

PROGRAM PiS:

POLITYKA GOSPODARCZA:
- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT= 14% oraz 28%).
Osoby zarabiające powyżej 100'000 zł wchodziłyby do 28% progu podatkowego.- (dochody przekraczające 100 tys. zł ma zaledwie 0,42 proc. wszystkich podatników)
• Ustalenie kwoty wolnej od podatku na wysokości 3 tys zł rocznie
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT= 15%).
- Wprowadzenie liniowego VATu na poziomie 15% (przy jednoczesnym zamrożeniu stawek na żywność i leki w wysokości 7% do 1 stycznia 2009 roku)
- Obniżenie podatku akcyzowego
- Weryfikacja systemu koncesji i wszelkich ciał rozdzielających koncesje.
- Likwidacja KRRiT i RPP (przekazanie kompetencji tej drugiej w ręce prezesa NBP).
- Pozostawienie pod kontrolą państwa sektora energetycznego (PKN Orlen, PGNiG, Nafta Polska) oraz Banku Gospodarki Żywnościowej
- Nie może być też mowy o natychmiastowej 100% prywatyzacji służby zdrowia i edukacji. (można przeprowadzić pilotażowy eksperyment tego typu w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców)

POLITYKA WEWNĘTRZNA I ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA:
- Zmniejszenie liczebności sejmu do 230 posłów.
- Posłowie wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych.
- Odwołanie posła może odbywać się poprzez referendum w JOW.
- Zniesienie imunitetu poselskiego.
- Funkcje posła mogłyby sprawować osoby które nigdy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu.
- Senat – Izba refleksji nad państwem i prawem, złożona z wirylistów - przedstawicieli samorządu terytorialnego (marszałkowie województw i prezydenci miast o liczbie mieszkańców ponad 300 tys.), przedstawicieli świata nauki - rektorzy największych polskich uczelni, mianowanych przez prezydenta ekspertów z zakresu prawa i ekonomii oraz prezesi SN, TK, NSA i prezes NBP)
- Lustracja dla wszystkich wykonujących zawody tzw. zaufania publicznego.
- Zmniejszenie wydatków ze skarbu państwa na finansowanie partii politycznych.

POLITYKA ZAGRANICZNA:
- zacieśnianie współpracy polsko-amerykańskiej w ramach sojuszu północnoatlantyckiego na partnerskich warunkach.
- Sprzeciw wobec pogłębiania integracji europejskiej w formie zaproponowanej przez Konwent Konstytucyjny. (UE: strefa wolnego handlu- Tak, Republika Federalnej Europy- Nie.)
- Zwiększenie współpracy dyplomatycznej w Europie Środkowej - dążenie do prowadzenia maksymalnie zbieżnej polityki przez Grupę Wyszehradzką i państwa bałtyckie w ramach UE (ze szczególnym uwzględnieniem "wschodniego wymiaru" polityki UE).
- Regulacja współpracy Polsko-Rosyjskiej
* przeproszenie przez stronę rosyjska za likwidacje przywódców polskiego państwa podziemnego.
* uznanie przez Rosję Zbrodnii Katyńskiej za zbrodnii przeciwko ludzkości
* Uznanie przez Rosje paktu Ribentrop- Mołotow za niezgodny z prawem.
- Uniezależnienie się energetyczne od Rosji.
* Sprowadzanie potrzebnych surowców rurociągami (Norwegia, Odessa-Brody, budowa gazoportu w Gdyni lub Szczecinie)

SPRAWY SPOŁECZNE:
- Wprowadzenie kary śmierci za najcięższe zbrodnie.
- Utworzenie obozów pracy dla skazanych na długoletnie wyroki sądu.
- "Nie" dla związków homoseksualnych.
- Promowanie wartości rodzinnych (rodzina rozumiana jedynie jako związek mężczyzny i kobiety).
- Sprzeciw wobec aborcji (dozwolona jedynie w przypadku zagrożenia życia matki) i eutanazji.
- Zaostrzenie kar dla chuliganów stadionowych (włącznie z dożywotnim zakazem stadionowym).
- utrzymanie publicznego, bezpłatnego szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim.
- wprowadzenie powszechnej odpłatności za studia wyższe.
- utrzymanie bezpłatnego pakietu podstawowych usług medycznych, ustalanego corocznie na mocy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia

Ustawa
z dnia ..................
o stażu absolwenckim

Art. 1.

Ustawa określa zasady odbywania stażu absolwenckiego i ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia niezbędnego do wykonywania pracy.

Art. 2.

Przedsiębiorcy, jednostki administracji państwowej i samorządowej, osoby prawne, osoby fizyczne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „osobą przyjmującą na staż”, mogą przyjmować na staż absolwentów szkół ponadpodstawowych lub szkół wyższych, którzy w momencie rozpoczęcia stażu nie ukończyli 30 roku życia.
Podczas odbywania stażu stażysta zapoznaje się ze specyfiką zawodu i w sposób praktyczny poznaje zasady jego wykonywania.

Art. 3.

Staż odbywany jest na podstawie pisemnej umowy stażu absolwenckiego, zwanej dalej „umową”, zawieranej z osobą przyjmującą na staż.
Umowa, o której mowa w ust. 1., powinna określać:
zawód lub stanowisko pracy, z którym stażysta ma być zaznajomiony,
tygodniowy wymiar czasu trwania stażu,
okres odbywania stażu,
wysokość odpłatności, o której mowa w art. 4.
W przypadku stażu nieodpłatnego umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
W przypadku umowy stażu odpłatnego umowa może być rozwiązana za siedmiodniowym pisemnym wypowiedzeniem.
Okres obowiązywania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Przedłużenie umowy lub zawarcie kolejnej umowy pomiędzy stażystą a tą samą osobą przyjmującą na staż jest możliwe tylko na łączny okres czasu, o którym mowa w ust. 4.

Art. 4.

Umowa może przewidywać, iż stażysta otrzymywać będzie od osoby przyjmującej na staż odpłatność.
Wysokość miesięcznej odpłatności nie może przekraczać trzykrotnej wysokości płacy minimalnej.
Koszty związane z przyjmowaniem absolwentów na staż, w tym koszty wypłacanych stażyście odpłatności stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu właściwych przepisów.

Art. 5.

Do stażu absolwenckiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 6.

W przypadku zatrudnienia stażysty przez osobę przyjmującą na staż bezpośrednio
po zakończeniu stażu okres jego odbywania zostaje wliczony do okresu zatrudnienia
u danego pracodawcy.

Art. 7.

Osoba przyjmująca na staż na żądanie stażysty jest zobowiązana wystawić mu świadectwo odbycia stażu absolwenckiego.

Art. 8.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324) w art.13. po pkt. 9. wprowadza się następujące zmiany:

W art. 13 po pkt. 9. dodaje się pkt 10) w brzmieniu następującym:
„10) przychody z tytułu odbywania stażu absolwenckiego”;

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

i jeszcze to:Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 14/2005 z dnia 16.07.2005 (str. 94)

Rozliczanie składek i podatku od przychodu zleceniobiorcy, który otrzymał zasiłek chorobowy

1. Założenia
• Zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz zakładu pracy zobowiązanego do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
• W czerwcu 2005 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z tytułu umowy zlecenia podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom (emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu) oraz przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
• W czerwcu br. otrzymał wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1000 zł (określonej w umowie zlecenia i zasiłek chorobowy w kwocie 230 zł.

2. Ustalanie podstawy wymiaru składek
Podstawę wymiaru składek za zleceniobiorcę, któremu w umowie zlecenia przychód określono kwotowo, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia. W podstawie tej nie uwzględnia się wypłaconych zleceniobiorcy zasiłków.
Tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, po wcześniejszym pomniejszeniu jej o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków zleceniobiorcy.
3. Naliczanie składek

Składki nalicza się tylko od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy za okres pracy. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne:
• składki na ubezpieczenia społeczne:
– finansowane przez ubezpieczonego:
na ubezpieczenie emerytalne 97,60 zł, tj. 1000 zł x 9,76%;
na ubezpieczenia rentowe 65 zł, tj. 1000 zł x 6,5%;
na ubezpieczenie chorobowe 24,50 zł, tj. 1000 zł x 2,45%
– finansowane przez płatnika składek:
na ubezpieczenie emerytalne 97,60 zł, tj. 1000 zł x 9,76%;
na ubezpieczenia rentowe 65 zł, tj. 1000 zł x 6,5%;
na ubezpieczenie wypadkowe (zakładając, że zakład płaci składki na to ubezpieczenie w wysokości 1,93%) 19,30 zł, tj. 1000 zł x 1,93%;
• składka na ubezpieczenie zdrowotne:
podstawą jej wymiaru jest przychód ubezpieczonego pomniejszony o finansowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne:
1000 zł – (97,60 zł + 65 zł + 24,50 zł) = 812,90 zł,
812,90 zł x 8,5% = 69,10 zł;
• składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki:
812,90 zł x 7,75% = 63 zł.

4. Ustalanie podstawy wymiaru zaliczki na podatek dochodowy od osóbfizycznych
Zleceniodawca ma obowiązek pobierać od wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia (przychodu z działalności wykonywanej osobiście) zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności. Zaliczkę nalicza się od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu (20%) oraz finansowane przez ubezpieczonego składki na ubezpieczenia społeczne (tutaj 18,71%).
Obliczoną w ten sposób zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika, nie więcej niż o 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Zleceniodawca nie jest natomiast zobowiązany do naliczania zaliczki od wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego. Zleceniobiorca zobowiązany jest rozliczyć otrzymaną kwotę zasiłku z ubezpieczenia społecznego w zeznaniu rocznym na podstawie wydanej przez zleceniodawcę informacji o wysokości przychodu, od którego nie pobrał zaliczki na podatek (do końca lutego następnego roku).
5. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy

• koszty uzyskania przychodu: (1000 zł – 187,10 zł) x 20% = 162,58 zł,
• podstawa opodatkowania: 1000 zł – (162,58 zł + 187,10 zł) = 650,32 zł, po zaokrągleniu 650 zł,
• zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną: 650 zł x 19% = 123,50 zł,
• zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną: 123,50 zł – 63 zł = 60,50 zł.
Zleceniobiorcy należy dokonać wypłaty w kwocie 1083,30 zł, tj. 1000 zł – (187,10 zł + 69,10 zł + 60,50 zł) oraz pełnej kwoty

UWAGA CHCE ZMIENIC BUDZET... PO WSTEPNYCH OBLICZENIACH KWOTY SA ZA MALE BO WCHODIZ W GRE ROZBUDOWA POLSKICH MIAST!

Rolnictwo i łowiectwo- 1.000.000.000zł
Leśnictwo- 10.000.000zł
Rybołówstwo i rybactwo- 10.000.000zł
Górnictwo i kopalnictwo- 100.000.000zł
Przetwórstwo przemysłowe- 500.000.000zł
Handel- 1.000.000.000zł
Hotele i restauracje- 10.000.000zł
Transport i łączność- 10.000.000.000zł
Turystyka- 10.000.000zł
Gospodarka mieszkaniowa- 100.000.000zł
Działalność usługowa- 1.000.000.000zł
Informatyka- 10.000.000zł
Nauka- 100.000.000zł
Administracja publiczna- 1.000.000.000zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.000.000.000zł
Obrona narodowa- 500.000.000zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10.000.000zł
Wymiar sprawiedliwości- 10.000.000zł
Wydatki związane z poborem podatków- 20.000.000zł
Obsługa długu publicznego- 10.000.000zł
Różne rozliczenia- 50.000.000zł
Oświata i wychowanie- 30.000.000zł
Szkolnictwo wyższe- 10.000.000zł
Ochrona zdrowia- 50.000.000zł
Pomoc społeczna- 10.000.000zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 100.000.000zł
Edukacyjna opieka wychowawcza- 20.000.000zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 5.000.000zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 10.000.000zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- 5.000.000zł
Kultura fizyczna i sport- 30.000.000zł
Gazociąg- 400.000.000zł
Inne koszty na rzecz budowy miast i infrastruktury- 50.000.000zł

)Podatek od towarów i usług (jednolity 8%)- zysk: 500.000zł
b)Podatek akcyzowy(1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych- zysk 300.000zł

2) 80% i 400% - dla paliw do silników- zysk 180.000zł

3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych- zysk 150.000zł

4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych- zysk 250.000zł

5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów- zysk 350.000zł

6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.- zysk 200.000zł
c)Podatek od gier (7%)- zysk 100.000zł
1.2.Podatek dochodowy od osób prawnych (12%)- zysk 100.000zł
1.3.Podatek dochodowy od osób fizycznych (10%)- zysk 100.000zł
2.Dochody niepodatkowe- zysk 200.000zł
2.1.Dywidenda- zysk 100.000zł
2.2.Wpłaty z zysku NBP- zysk ( narazie 0 bo sejm nie zgłosił ustawy by NBP pobierało cos od osób które konta w NBP mają )
2.3.Cło- 100.000zł
2.4.Dochody jednostek budżetowych- 100.000zł
2.5.Pozostałe dochody niepodatkowe- 200.000zł
2.6.Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego- Nieznane bo Warszawa nie przewiduje narazie wpłat
3.Dochody zagraniczne- także narazie 0zł
4.Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej- 75.000.000zł???

MOJA OSTATNIA POPRAWKA

Rolnictwo i łowiectwo- 50.000.000zł
Leśnictwo- 10.000.000zł
Rybołówstwo i rybactwo- 10.000.000zł
Górnictwo i kopalnictwo- 50.000.000zł
Przetwórstwo przemysłowe- 100.000.000zł
Handel- 1.000.000.000zł
Hotele i restauracje- 10.000.000zł
Transport i łączność- 8.000.000.000zł
Turystyka- 10.000.000zł
Gospodarka mieszkaniowa- 100.000.000zł
Działalność usługowa- 500.000.000zł
Informatyka- 10.000.000zł
Nauka- 100.000.000zł
Administracja publiczna- 1.000.000.000zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 50.000.000zł
Obrona narodowa- 500.000.000zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10.000.000zł
Wymiar sprawiedliwości- 10.000.000zł
Wydatki związane z poborem podatków- 20.000.000zł
Obsługa długu publicznego- 10.000.000zł
Różne rozliczenia- 50.000.000zł
Oświata i wychowanie- 30.000.000zł
Szkolnictwo wyższe- 10.000.000zł
Ochrona zdrowia- 50.000.000zł
Pomoc społeczna- 10.000.000zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 100.000.000zł
Edukacyjna opieka wychowawcza- 20.000.000zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 5.000.000zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 10.000.000zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- 2.000.000zł
Kultura fizyczna i sport- 30.000.000zł
Gazociąg- 400.000.000zł
Inne koszty na infrastrukture- 500.000.000zł

)Podatek od towarów i usług (jednolity 8%)- zysk: 500.000zł
b)Podatek akcyzowy(1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych- zysk 300.000zł

2) 80% i 400% - dla paliw do silników- zysk 180.000zł

3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych- zysk 150.000zł

4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych- zysk 250.000zł

5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów- zysk 350.000zł

6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.- zysk 200.000zł
c)Podatek od gier (7%)- zysk 100.000zł
1.2.Podatek dochodowy od osób prawnych (12%)- zysk 100.000zł
1.3.Podatek dochodowy od osób fizycznych (10%)- zysk 100.000zł
2.Dochody niepodatkowe- zysk 200.000zł
2.1.Dywidenda- zysk 100.000zł
2.2.Wpłaty z zysku NBP- zysk ( narazie 0 bo sejm nie zgłosił ustawy by NBP pobierało cos od osób które konta w NBP mają )
2.3.Cło- 100.000zł
2.4.Dochody jednostek budżetowych- 100.000zł
2.5.Pozostałe dochody niepodatkowe- 200.000zł
2.6.Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego- Nieznane bo Warszawa nie przewiduje narazie wpłat
3.Dochody zagraniczne- także narazie 0zł
4.Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej- 70.000.000zł

ODEJMUJĄC WYŻEJ WYMIENIONE ZYSKI OD KOSZTÓW MAMY KWOTĘ BUDŻETOWĄ: -13.114.070.000

PAŃSTWO ZARABIA DZIENNIE 21MLN ( JEST W BUDŻECIE, GM ZAMIEŚCIŁ )
WIĘC PRZEZ ROK W GRZE ZARABIAMY ( GDYBYŚMY OD TEJ CHWILII PRZESTALI COKOLWIEK ROBIĆ )= 504.000.000ZŁ